INHOUD DANSTEST

1. INLEIDING

Het doel van een danstest is om de deelnemers na een periode van dansplezier de mogelijkheid te bieden hun kunnen te laten beoordelen.
Dansplezier is hierbij het belangrijkste. Prestatie komt op de tweede plaats.

Door SRN zijn richtlijnen opgesteld voor een danstest zoals die ook in de dansscholen gebruikelijk is. De instructeur dient zich aan de richtlijnen van SRN te houden. Alleen in bijzondere omstandigheden kan, na overleg met SRN, hiervan worden afgeweken. Juryleden (niet zijnde instructeurs rolstoeldansen) dienen van de relevante paragrafen van dit reglement op de hoogte te worden gebracht door de instructeur.

Dit reglement gaat in op 1 januari 2009 en daarmee vervallen alle voorgaande danstestreglementen.

Bestuur Stichting Rolstoeldansen Nederland


Adressen

SRN Werkgroep Danstest
Corrie van Hugten Maaike Boudewijn
Noorddammerweg 3Q Bonoort 40
1187 CM Amstelveen 1721 JE Broek op Langedijk
tel.: 020 – 643 64 10 tel.: 06 – 401 57 557
e-mail: c.vanhugten@rolstoeldansen.nl e-mail: danstest.srn@rolstoeldansen.nl

2. RICHTLIJNEN

Bij een danstest van SRN gelden de hierna volgende regels.

Er zijn twee mogelijkheden:
  • duodansen: twee rolstoelpartners vormen een danspaar
  • combidansen: een rolstoelpartner danst met een staande partner

2.1. Deelnemers

Aan een danstest van SRN kunnen deelnemen:

  Bij duodansen:

 • rolstoelpartners, die in het dagelijks leven gebruik maken van een rolstoel en/of niet kunnen deelnemen aan een FDOdanstest, eventueel met een duwer.
 • rolstoelpartners, die in het dagelijks leven gebruik maken van een rolstoel en/of niet kunnen deelnemen aan een FDOdanstest, samen met een staande partner.
 • staande partners.
  Bij combidansen:

 • rolstoelpartners, die in het dagelijks leven gebruik maken van een rolstoel en/of niet kunnen deelnemen aan een FDOdanstest samen met een staande partner.
 • staande partners.

Uitgesloten voor deelname voor een certificaat en speldje zijn:
bij duo- en combidansen:

 • assistent instructeurs rolstoeldansen en instructeurs rolstoeldansen.
 • FDOdansleraren of anderen, die zich beroepsmatig met dansen bezighouden of een beroepsopleiding op het gebied van dansen volgen of hebben gevolgd.
 • duwers

Deze drie categorieën mogen wel meedansen, maar buiten mededinging.

2.2. Organisatie

 • De instructeur zorgt voor het tijdig (twee maanden van tevoren) aanmelden van de danstest en voor het uitnodigen van de juryleden.
 • Hij maakt een serie-indeling, verzorgt rugnummers en zendt het aanmeldingsformulier ingevuld naar SRN.
 • Hij zorgt ervoor dat een deelnemer in principe slechts éénmaal per jaar voor duo en/of combi de danstest aflegt.
 • De instructeur houdt zich aan de richtlijnen van SRN.
 • Dansers kunnen geen niveaus overslaan

2.3. Aanmelding

Zie bijlage AANMELDINGSFORMULIER DANSTEST onderaan deze pagina
De instructeur moet liefst twee maanden vóór de danstest het aanmeldingsformulier insturen. Het formulier moet volledig en correct worden ingevuld zodat de juiste speldjes kunnen worden verstuurd en de statistieken kunnen worden bijgehouden.
Speldjes en certificaten worden toegestuurd nadat het aanmeldingsformulier (volledig, duidelijk en correct ingevuld) bij SRN (zie onderstaand adres) is binnengekomen en nadat het verschuldigde bedrag van € 5.= per deelnemer op onderstaand rekeningnummer is bijgeschreven! (Let op de juiste tenaamstelling en vermeld de naam van de dansgroep of instructeur.)

NL29 RABO 0154977403 t.n.v. Stichting Rolstoeldansen Nederland

Alleen instructeurs opgeleid door SRN en FDO gediplomeerde dansleraren met belangstelling voor en kennis van het rolstoeldansen kunnen dansers aanmelden voor de danstest.

 • De aanvraag kan uitsluitend via het officiële formulier plaatsvinden.
 • De namen en aantallen op het formulier komen overeen met de werkelijkheid.
 • De instructeur ontvangt op iedere 10 bestelde certificaten één extra exemplaar voor verschrijvingen.
 • Na afloop van de danstest stuurt de instructeur de verschreven en of overgebleven certificaten terug
 • Als een danser (om welke reden dan ook) niet heeft kunnen afdansen stuurt de instructeur het certificaat terug en hij bewaart het speldje.
 • In dat geval bestelt de instructeur voor die deelnemer bij de volgende danstest alleen een certificaat ad € 1,= per stuk onder vermelding van de naam van de betrokken danser.
 • Indien er door verschrijvingen meer certificaten nodig zijn bestelt de instructeur het aantal ad € 1,= per stuk.
 • Indien tijdig besteld en betaald zal SRN er voor zorgdragen dat de bestelde speldjes en certificaten correct en op tijd worden afgeleverd.

2.4. Voorbereiding

De instructeur dient te zorgen voor:

 • een geschikte ruimte met ruime gladde vloer;
 • goede geluidsapparatuur;
 • garderobe, kleedruimte en aangepast toilet;
 • mogelijkheid tot gebruiken van consumpties;
 • voldoende assistentie van vrijwilligers;
 • eventueel medewerking van vrijwilligers van het Nederlandse Rode Kruis;
 • indien gewenst toegangskaarten;
 • uitnodigingen voor juryleden, telcommissie, gasten en pers;
 • routebeschrijving;
 • rugnummers voor de deelnemers;
 • formulieren voor de jury / telcommissie (zorg dat dit overzichtelijk blijft).

2.5. Jury

De jury bestaat uit één of meer personen, die allen door SRN erkend instructeur rolstoeldansen zijn met leservaring en die regelmatig een studiedag bijwonen (minimaal één keer per jaar) en/of FDO dansleraar zijn met belangstelling voor en kennis van het rolstoeldansen.
De rolstoeldansgroep, die het afdansen organiseert, draagt zorg voor de reiskosten en de consumpties (in alle redelijkheid) van de juryleden.

2.6. Beoordeling

Zie bijlage JURYFORMULIER DANSTEST onderaan deze pagina.
De juryleden dienen kennis te hebben van dit reglement en letten o.a. op de volgende punten:

 • plezier in het dansen;
 • kennis van de dans;
 • behoud van het karakter van de dans;
 • techniek;
 • samenspel van de partners;
 • muzikaal bewegen;
 • houding in de rolstoel;
 • presentatie van het paar op de vloer;
 • gebruik van de mogelijkheden die de partners hebben;
 • benutten van de ruimte.

De beoordeling wordt in cijfers gegeven aan de hand van een aantal (minimaal 5) criteria hierboven genoemd.


3. PROGRAMMA DUODANSEN

Het reguliere danstestprogramma voor duodansen bestaat uit de volgende niveaus:

BRONS St. Bernardswals   TOPKLASSE STANDAARD Quickstep
  Engels Wals     Weense Wals
  Dans naar eigen keuze     Dans naar eigen keuze
         
BRONS * Phraze Graze Mixer   TOPKLASSE * STANDAARD Slow Foxtrot
  Quickstep     Tango
  Dans naar eigen keuze     Dans naar eigen keuze
         
ZILVER Tango   GOUD LATIN Samba
  Samba     Paso Doble
  Dans naar eigen keuze     Dans naar eigen keuze
         
ZILVER * Engelse Wals   GOUD * LATIN Cha Cha Cha
  Cha Cha Cha     Rumba
  Dans naar eigen keuze     Dans naar eigen keuze
         
GOUD STANDAARD Quickstep   TOPKLASSE LATIN Rumba
  Tango     Jive
  Dans naar eigen keuze     Dans naar eigen keuze
         
GOUD * STANDAARD Weense Wals   TOPKLASSE * LATIN Jive
  Engelse Wals     Paso Doble
  Dans naar eigen keuze     Dans naar eigen keuze

4. PROGRAMMA COMBIDANSEN

BRONS St. Bernardswals   TOPKLASSE STANDAARD Quickstep
  Engels Wals     Weense Wals
  Dans naar eigen keuze     Dans naar eigen keuze
         
BRONS * Phraze Graze Mixer   TOPKLASSE * STANDAARD Slow Foxtrot
  Quickstep     Tango
  Dans naar eigen keuze     Dans naar eigen keuze
         
ZILVER Tango   GOUD LATIN Samba
  Samba     Rumba
  Dans naar eigen keuze     Dans naar eigen keuze
         
ZILVER * Engelse Wals   GOUD * LATIN Cha Cha Cha
  Cha Cha Cha     Jive
  Dans naar eigen keuze     Dans naar eigen keuze
         
GOUD STANDAARD Quickstep   TOPKLASSE LATIN Rumba
  Tango     Cha Cha Cha
  Dans naar eigen keuze     Dans naar eigen keuze
         
GOUD * STANDAARD Weense Wals   TOPKLASSE * LATIN Paso Doble
  Engelse Wals     Samba
  Dans naar eigen keuze     Dans naar eigen keuze

5. ALTERNATIEF PROGRAMMA

Voor die dansers waarvoor het reguliere programma niet toereikend is, is een nevenprogramma beschikbaar.

Van dit ‘als extra’ in te zetten danstestprogramma kan gebruik worden gemaakt, als een volgende stap in het standaardprogramma voor een danser:

 • te moeilijk is;
 • te eenvoudig is;
 • of als hij om een uitbreiding vraagt.

Hierdoor bestaat de mogelijkheid om de danstest ‘op maat’ aan de dansers aan te passen. Er kunnen nu op elk gewenst niveau een of meer extra stappen worden ingepast, bijvoorbeeld:

 • vóór Brons (omdat een danser hier nog niet aan toe is);
 • tussen alle programmaonderdelen van het standaardprogramma in (omdat voor een danspaar de stap naar het volgende standaardonderdeel nog net te groot is);
 • na Topklasse ster (omdat een danser een nieuwe uitdaging nodig heeft).

Het gebruik van dit nevenprogramma doet een beroep op de creativiteit en de kennis van de instructeur. Iedere groep maakt hiervoor zijn eigen invulling, rekening houdend met de mogelijkheden van de dansers, eventuele vrijwilligers en de instructeur.

Bij bestelling van de speldjes en certificaten geeft de instructeur op het aanmeldingsformulier duidelijk aan:

 • voor de hoeveelste keer de danser gebruik maakt van dit programma;
 • uit welke onderdelen de test zal bestaan. (Het aantal en de naam van de dansen – voor een nieuwe dans of een ‘eigen’ figuur in een dans – dient men ook de beschrijving mee te sturen).

SRN zorgt voor:

 • De inventarisatie van de aanvragen per danser, dat wil zeggen:
  • voor de hoeveelste keer hiervan gebruik gemaakt wordt
  • de plek van de aanvraag in het reguliere programma.
 • Een bepaalde kleur speldje voor elke keer/ jaar dat een danser deelneemt aan dit alternatieve programma.
 • Dat er op de certificaten van dit nevenprogramma ruimte is voor vermelding van het gedanste niveau (te definiëren door de instructeur).

De instructeur zorgt ervoor dat de geleverde prestatie behorende bij dit niveau eventueel nader gedefinieerd wordt op een bijbehorende cijfer-, beoordelingslijst.
Voor toelichting of advies ten aanzien van dit alternatieve programma kunnen instructeurs contact opnemen met de SRNdanstestcommissie.

Opmerking
Het afdansen hoeft niet te stoppen na topklasse ster. Het is aan de creativiteit van de instructeur om de jaren na de Topklasse Ster aantrekkelijk te maken voor dansers. Iedere groep heeft hiervoor zijn eigen invulling, rekening houdend met de capaciteiten van de groep en de instructeur.
Weet de instructeur niet hoe verder te gaan, informeer dan bij een groep die hier wel al mee te maken heeft gehad.


TIPS

 • Voor buiten mededinging meedansende partners, duwers, assistenten e.d. kunnen speciale certificaten naar eigen ontwerp worden gemaakt.
 • Een kleine attentie voor juryleden is geen plicht maar wordt wel zeker gewaardeerd.
 • Probeer bij elke danstest andere juryleden te vragen.
 • Als er een jurylid met weinig ervaring is is het prettig om (zo mogelijk) een meer ervaren jurylid als tweede erbij te vragen.
 • Als de presenterende (assistent) instructeur meedanst laat dan (zo mogelijk) de presentatie en muziek tijdelijk door een ander verzorgen.
 • Zijn er problemen met een dans uit het danstestprogramma vraag dan bv een mede-instructeur om advies.

N.B.
het aanmeldingsformulier alsmede de voorbeeldformulieren uit de bijlage zijn ook te downloaden van de website www.rolstoeldansen.nl.

Daarnaast is het leuk als de deelnemers behalve een certificaat en een speldje ook een rapportje ontvangen, waarop de beoordeling en de opmerkingen, die de jury gaf zijn vermeld.
Er moet op worden gelet dat er zó veel (of weinig) deelnemers tegelijk op de vloer zijn dat de jury gedurende een dans allen rustig kan beoordelen.
Een danstest is een uitstekende gelegenheid om een feestelijke bijeenkomst te organiseren en familieleden, donateurs, pers enz. uit te nodigen.